Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča

Naziv postopka:
Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
Oddelek – področje:
Oddelek za okolje in prostor
Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča pisno na vložišču Občine Divača ali po pošti (s predpisano prilogo). V zahtevi je potrebno navesti katastrsko občino in parcelno številko(e).
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določajo občinski prostorski akti ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna razmejitev med posameznimi namenskimi rabami.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. Če se za zemljišče, na katerega se potrdilo nanaša, pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta, je to v potrdilu posebej navedeno.

Pravna podlaga:
- 105. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).
Z dnem uveljavitve zgoraj navedenega zakona ne glede na določbe drugih predpisov predložitev potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam.

- Po tretjem odstavku 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US, 76/14 - odločba US in 14/15 - ZUUJFO) se šteje, da največ deset posameznih zemljiških parcel znotraj katastrske občine predstavlja en zahtevek/vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi.


Zahtevane priloge:
-
Taksa: 

Taksa po tarifni št. 37 Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16) v znesku 22,70 EUR  se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. 01219-4190309133, sklic na št. 11 75183-7111002. 

obrazec - vloga