Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Naziv postopka:
Odmera komunalnega prispevka
Oddelek – področje:
Oddelek za okolje in prostor
Opis postopka:
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na tlorisno površino objekta in njegovo namembnost oz. glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

Pravna podlaga:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 -ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15 - ZUUJFO).
- Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/09, 97/09 popr., 52/11, Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/15, 65/15).

Zahtevane priloge:
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – VODILNA MAPA in NAČRT ARHITEKTURE.
- Pooblastilo, v primerih, ko investitor zahtevka za odmero komunalnega prispevka ne vlaga sam.

Taksa
Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16) v znesku 22,60 EUR se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. 01219-4190309133, sklic na št. 11 75183-7111002.


obrazec