Vloga za uporabo zemljišča v lasti Občine Divača

 Naziv postopka:

Dovoljenje - soglasje lastnika za uporabo zemljišča

Oddelek – področje:

Oddelek za okolje in prostor

Opis postopka: 

Pravna podlaga:

Zahtevane priloge:

_

Taksa: 

Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16) v znesku 22,60 € se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. 01219-4190309133, sklic na št. 11  75183-7111002.

obrazec