Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Zahtevane priloge:

Navedeno v obrazcu.

Taksa:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 - 22,60 EUR.

Taksa se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. SI56 - 01219 4190309133, sklic 11 75183 7111002.

Obrazec

 Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno  in  prekomerno uporabo občinskih cest