Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa

14. 12. 2015 2