Vloge in obrazci

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta
UPN Mastercard Visa Maestro VALÚ Moneta Activa Diners club NLB Klik Hal mBills Flik
Način prikaza

Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta - PRILOGA 13C
Taksa: 22,60 EUR
Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom - PRILOGA 20C
Taksa: 22,60 EUR
Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca - PRILOGA 9B
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo pogojev za izvedbo negradbenega posega ali gradbenega posega, za katerega gradbeno dovoljenje ni prepisano
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za zaporo občinske ceste
Taksa: 29,50 - 44,50 EUR
(za e-vloge: 25,00 - 40,00 EUR)
Vloga za pridobitev pravice graditi na javni cesti
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste ali delo na občinski cesti
Taksa: 29,50 - 40,80 EUR
(za e-vloge: 25,00 - 36,30 EUR)
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - PRILOGA 8A
Taksa: brezplačno
Vloga za postavitev, odstranitev ali zamenjavo turistične in druge obvestilne prometne signalizacije ob občinski cesti
Taksa: 22,60 EUR
Zahteva za izdajo mnenja - PRILOGA 9A
Taksa: brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 22,70 EUR
Zahtevek za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine v lasti Občine Divača
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Občine Divača
Taksa: brezplačno
Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Taksa: 4,50 EUR
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge: 36,30 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest
Taksa: 22,60 EUR
Zahtevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (Vloga za pregled izvedbe prikljucka na kanalizacijsko omrežje)
Taksa: brezplačno

Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Družbene dejavnosti

Režijski obrat