Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Divača

15. 10. 2015 34