Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvozne ceste v Divači

15. 10. 2015 42