Sklep vlade o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV

6. 1. 2023 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 160