Strokovna podlaga za določitev ODRN in UON - STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE (usklajeno s sklepoma 20. in 21. seje Občinskega sveta Občine Divača)

23. 12. 2021 mag. ALENKA K. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 113
23.12.2021
Stališča do pripomb in predlogov
01.03.2022 do 00:00
350-0005/2021
Alenka Kovačič
alenka.kovacic@divaca.si