Sklep vlade o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas

6. 1. 2023 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 216